grf
     

   

Arbeid med Bistand (AB)

Arbeid med Bistand er et formidlingstiltak mot ordinært arbeid, der målet er å få hjelp til å finne og beholde en ordinær jobb.

Tiltaket er et tilbud til mennesker med redusert arbeidsevne som medfører begrenset mulighet for yrkesvalg i det ordinære arbeidslivet. Deltakere har gjerne sammensatte problemstillinger, men antas å ha en arbeidsevne som de ønsker å bruke i den grad det er forenlig med helsemessige forutsetninger. Deltakere i AB kan være i tiltaket inntil 3 år, men de fleste avsluttes langt tidligere. I tiltaksperioden har de fleste Arbeidsavklaringspenger fra NAV som inntekt.

Metodikken i tiltaket er basert på individuell oppfølging gjennom samtaler hvor hver enkelt deltaker gjennomgår en kartlegging, der det i samarbeid med deltaker avtales hvilke bransjer og bedrifter som er aktuelle å kontakte for å be om arbeidspraksis, samt hvilken stillingsandel og arbeidstid den enkelte velger å starte med. Arbeidsutprøvingen foregår ute i eksterne bedrifter/arbeidsplasser. Deltaker får oppfølging etter behov på arbeidsstedet.

For å lykkes legges det stor vekt på å skape en åpen og god dialog mellom deltaker og attføringskonsulent. Arbeidsgivere er vanligvis svært positive til arbeidsutprøving, forutsatt at deltaker har tilfredstillende stabilitet i den stillingsandel/arbeidstid som blir avtalt. Gjennom AB får deltakeren anledning til å prøve ut flere bransjer hvis en er usikker eller førstevalget var feil.

Etter hvert som deltaker bidrar til verdiskapning på en arbeidsplass, forhandler attføringskonsulent med bedriften om det er grunnlag for å betale noe lønn i utprøvingsperioden basert på vedkommendes individuelle arbeidsytelse.

Når den optimale jobb-match og yteevne (stillingsandel) anses å være funnet forhandler attføringskonsulent med bedriften om fast ansettelse. For deltaker med nedsatt arbeidsevne kan lønnen graderes. Dersom tilbudt lønn er 50 % eller mindre, har deltaker anledning til å søke om en kompenserende trygdeytelse, i slike tilfeller opprettes det kontakt med NAV for videre vurdering. For andre deltakere kan resultatet bli full stilling og ordinær lønn.

NAV stiller krav til at minst 50 % av deltakerne i AB skal avsluttes til lønnet arbeid eller egenfinansiert utdannelse.

Ved avsluttet tiltak sendes sluttrapport til NAV med oppsummering av tiltaksperioden og oppnådd resultat for den enkelte.